adonyi ovi kezd

Szeptemberi programok

gyerekek2

SZEPTEMBER

09.08-ig Jelentkezés ovi – focira, anyanyelvi játszóra, zene-ovira, német néptáncra, aerobikra, moderntáncra

09.12. 15.15 ó. Ovi-foci foglalkozás

09.12. 17.00 ó. Összevont szülői értekezlet, csoport szülői értekezlet

09.25-ei hét Tűzvédelmi gyakorlat

Szülői értekezlet

 gyerekek

Tisztelt Szülők!

 1. szeptember 12-én /kedden/ 17.00 órától szülői értekezletet tartunk, melynek témái: évkezdés, foglalkozások menete, aktualitások.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Óvónők

Nevelőink, segítőink

Alkalmazotti közösség másolata

 

Intézményünk vezetője:
Steinmann Katalin – szakvizsgázott óvodapedagógus
végzettsége: óvodapedagógus, közoktatási vezető szakvizsga
 


A csoportok és nevelőik:

Micimackó csoport


Csepecz Vilmosné, Éva – szakvizsgázott óvodapedagógus
végzettsége: óvodapedagógus, pedagógiai értékelés szakvizsga

Gévai Györgyné, Judit pedagógiai munkát segítő

végzettsége: érettségi, kisgyermekgondozó, nevelő


Enyedi Lászlóné, Ica - pedagógiai munkát segítő
végzettsége: szakmunkásképző, dajkaképzőHalacska csoport


Morváné Payer Judit óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes
végzettsége: óvodapedagógus, német néptánc vezető,

Takács - Varga Linda -óvodapedagógus
végzettsége: óvodapedagógus, zene- ovi játszóház vezető

Kárászné Hingyi Erika - pedagógiai munkát segítő

végzettsége: érettségi, gyermek- és ifjúsági felügyelő, pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztens


Práschl Istvánné, Edit - pedagógiai munkát segítő
végzettsége: szakmunkásképző, dajkaképző

Süni csoport

Kajóné Berecz Ildikó - óvodapedagógus
végzettsége: óvodapedagógus, zene-ovi játszóház vezető

Kirinovics Edit - óvodapedagógus
végzettsége: óvodapedagógus, kommunikáció felelős

Karácsony Anna - pedagógiai munkát segítő
végzettsége: érettségi, dajkaképző, pedagógiai és családsegítő munkatárs

Pillangó csoport


Nagy Edina Ilona - óvodapedagógus
végzettsége: óvodapedagógus, alapozó terápia vezető

Kissné Nagy Anikó -pedagógiai munkát segítő

végzettsége: érettségi, kisgyermekgondozó és nevelő, pedagógiai asszisztens

Budainé Nagy Andrea - pedagógiai munkát segítő
végzettsége: szakmunkásképző, dajkaképző

Cica csoport

Szatmári Szilvia - óvodapedagógus
végzettsége: óvodapedagógus,

Sipos Mónika Bettina - óvodapedagógus

végzettsége: óvodapedagógus

Barna Orsolya - pedagógiai munkát segítő
végzettsége: érettségi, dajkaképző

Csiga csoport

Kiss - Elek Mónika - óvodapedagógus
végzettsége: óvodapedagógus,

Lelkes Réka - óvodapedagógus

végzettsége: óvodapedagógus

Pletser Hajnalka - pedagógiai munkát segítő

végzettsége: érettségi

Vidáné Török Helga - pedagógiai munkát segítő
végzettsége: érettségi, dajkaképző, kisgyermekgondozó és nevelő

Gyermekvédelmi felelős:

Szatmári Szilvia

T: 06-70- 311-36-99


Az óvoda további segítői:

Pletserné Neichl Diána - óvodatitkár

végzettsége: érettségi,kisgyermekgondozó és nevelő, pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztens

Paulusz Enikő - pedagógiai asszisztens,
végzettsége: érettségi, kisgyermekgondozó és nevelő, pedagógiai asszisztens

Kaló Zoltánné, Kati - konyhai dolgozó
végzettsége: általános iskola, dajkaképző"Külső" segítőink:

Rábavölgyi Éva – logopédus 
végzettsége: gyógypedagógus, logopédus

Garbacz Hajnalka - gyógypedagógus

végzettsége: végzettsége: gyógypedagógus tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája szakos tanár

Dr. Nagypatakiné Hajzer Anna - gyógypedagógus
végzettsége: oligofrén pedagógia szakos tanár, autizmus-specifikus ismeretek

Füsi Gyöngyi Szilvia - szakvizsgázott pedagógus

végzettsége: fejlesztő, differencáló pedagógia területén

 

Óvodánk védőnői:

Láng Nikolett

Tóthné Engert Melinda

Adony, Kossuth l. u. 8. Tel.:06-25-232-682

 

Szociális munkás:

Bogár Viktória

Adony, Rákóczi u. 26., Tel: 06-20-311-3683Adonyi Szociális Központ:

Gyermekjóléti Szolgálat
Adony,  Kossuth L.u. 9. Tel/fax: 06-25-231-029

Tehetséggondozás az óvodánkban

Tehetséggondozó műhelyek:

Apró kezek műhelye

Vezeti: Kirinovics Edit, Kiss - Elek Mónika
 

Madárkák német néptánccsoport

Vezeti: Morváné Payer Judit

 

Egyéb foglalkozások:

Anyanyelvi játszó
Vezeti: Csepecz Vilmosné, Szatmári Szilvia

Zene-ovi játszó
Vezeti: Kajóné Berecz Ildikó, Takács – Varga Linda
 
Alapozó terápia a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére
Vezeti: Nagy Edina Ilona


Katolikus hittan
Vezeti: Gulyás Mónika hitoktató


 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése

A MAGYAR GYERMEKVEDELMI RENDSZER MŰKÖDESE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ GYERMEKVESZELYEZTETES TŰKREBEN


A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.


A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja:
„A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal - , az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.”
„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.”
A Gyvt. 5. § n) pontja szerint pedig veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot,amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
A fentiek szerint deklarált gyermeki jogok sérelme esetén e meghatározás egyértelműen alkalmazható azokra a helyzetekre is, amikor a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó körülmények online környezetben merülnek fel.

Így a gyermek veszélyeztetettsége esetén, ha az az információs ártalommal összefüggésben áll fenn, a gyermekjóléti szolgáltató és a gyámhatóság az általános szabályok szerint járhat el a gyermek védelme érdekében.


Gyermekvédelmi jelzőrendszer
A magyar gyermekvédelmi rendszer „első lépcsője” a – települési szinten működő – gyermekjóléti szolgáltató által koordinált működésű ún. jelzőrendszer, melynek a Gyvt. 17. §(1) bekezdése értelmében részei

 •  az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
 •  a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
 •  a köznevelési intézmények,
 •  a rendőrség,
 •  az ügyészség,
 •  a bíróság,
 •  a pártfogó felügyelői szolgálat,
 •  az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 •  az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 •  a munkaügyi hatóság,
 •  a javítóintézet,
 •  a gyermekjogi képviselő,
 •  a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
 •  az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.


Ezen intézmények és személyek – melyek körében a gyermekek legszélesebb körével való, legkiterjedtebb kapcsolatunk miatt különösen a köznevelési intézmények, a gyermekek napközbeni ellátását végző szolgáltatók (pl. bölcsőde, családi napközi) és az egészségügyi szolgáltatást nyújtók felelősségét tartjuk kiemelendőnek – kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel egyébként bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. Megjegyzendő, hogy a jelzőrendszer 2016-2017 folyamán négyszintűvé alakult, melyből két szint 2016. január 1-jétől kialakításra került:

 •  Helyi szinten – a család- és gyermekjóléti szolgálat feladata a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szervezése, az együttműködési formák kialakítása, működtetése,dokumentálása. A feladatra nevesítve lett jelzőrendszeri felelős, aki a területről érkező jelzéseket heti rendszerességgel lejelenti a járási család- és gyermekjóléti központ jelzőrendszeri tanácsadója felé. Helyi szinten történik az esetkonferenciák szervezése,összehívása a járási szint jelzőrendszeri tanácsadója részvételével.
 •  Járási szinten – a család- és gyermekjóléti központ folyamatos szakmai hátteret biztosít a települési szinten dolgozó családgondozóknak, jelzőrendszeri felelősöknek,fogadja jelzéseiket, problémáikat. A járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata a települési szintű jelzőrendszerek működésének segítése, szakmai támogatása. A település családgondozóinak, jelzőrendszeri felelőseinek jelzőrendszeri munkáját koordinálja, feladata a településekre szervezett esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás szervezésében való részvétel, az azokon való részvétel.
2017. január 1-jétől továbbá:
 •  Megyei szinten - a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer keretében a helyi és járási szint mellett a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára is feladat került meghatározásra a jelzőrendszer jogszabályban meghatározott működésének elősegítése érdekében. A fővárosi és megyei kormányhivatal támogatást nyújt a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcsán létrejött problémák, nehézségek, kezeléséhez, a Gyvt. 17. §-ában meghatározott gyermekvédelmi észlelő- és jelző rendszer tagjainak, továbbá a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóknak.
 • Országos szinten – Országos módszertani feladatellátás és országos gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése. Az állam fenntartói feladatainak ellátása körében gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működésének fejlesztéséről, mely tevékenység ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelöli ki. Feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésének országos szakmai támogatása, fejlesztése, képzések kidolgozása és megszervezése, szabályozási és módosítási javaslatok megfogalmazása az ágazati irányítás felé. A jelzőrendszeri működés támogatása és a gyermek veszélyeztetettségét jelző bejelentések fogadása érdekében 2017. január 1-től országosan egységes gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése került nevesítésre a Gyvt.-ben.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A fenti struktúra megléte mellett a veszélyeztetettséget észlelő személyek és szervek számára elsősorban a települési család- és gyermekjóléti szolgáltató, illetve a járási család- és gyermekjóléti központ felé történő jelzés megtétele javasolt a közvetlen elérhetőség okán.


A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. § (1)-(2) bekezdéseiből következően olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata – többek között – a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
Védelembe vétel
Amennyiben a fentiek szerinti feladatokat biztosító, önkéntesen igénybe vehető alapellátás a gyermek veszélyeztetettségét (a gyermek, ill. szülője együttműködésének hiányában) nem tudja megszüntetni – de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható –, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.
A védelembe vétel keretében a gyámhatóság a következő szabályokat írhatja elő a gyermek, ill. szülője számára, melyek több esetben az online környezetben előforduló veszélyeztetettség kezelésében is relevánsak lehetnek:

 •  kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, az Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást,
 •  kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet,
 •  kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat,
 • kezdeményezi a háziorvosnál – súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál – a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát,
 • intézkedik – az illetékes szervek bevonásával – a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről,
 • magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében,
 • figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak megváltoztatására,
 •  kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen megiskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást.

A gyámhatóság a védelembe vétel mellett feljelentést tesz a gyermek sérelmére elkövetett, tudomására jutott bűncselekmény gyanúja esetén.

Nevelésbe vétel
A gyermek gyermekvédelmi szakellátásba helyezésére – ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, vagyis családjából való kiemelésével otthont nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítására – a fentiek tükrében abban az esetben kerül sor, ha veszélyeztetettségét sem a gyermekjóléti alapellátás keretében, sem a védelembe vétellel előírt szabályokkal nem sikerült megszüntetni.


A családjából kiemelt gyermeket elsősorban, a 12 év alatti gyermeket főszabály szerint nevelőszülőnél kell elhelyezni. A nevelőszülőnél vagy a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek valamennyien gyermekvédelmi gyám gyámsága alatt állnak, aki előmozdítja e kiskorúak megfelelő ellátását, nevelését, gondoskodik az iskolába történő beíratásáról, a szükséges egészségügyi ellátás igénybe vételéről.
A gyámhatóság rendszeres időközönként felülvizsgálja a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét, a gyermek hazagondozásának lehetőségét, ennek hiányában – kisebb életkorú gyermekek esetén – az örökbefogadás előmozdításának lehetőségét.


Összegzés
Összegezve: A gyermekek védelmét szolgáló fentebb bemutatott rendszerben dolgozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjai és a szülők/gyámok valamennyien találkozhatnak a gyermekek online térben való veszélyeztetettségével, melynek észlelése esetén jelzési kötelezettségükáll fenn.


Készítette: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

Alapítványunk

ADONYI HÓVIRÁG ÓVODA

OM: 029917

 

 
"Adonyi Gyermekekért" Közalapítvány


Adószám: 18494785-1-07


Számlaszám: 57700074-10001734


B3 Takarék SZÖVETKEZET
Adonyi Fiókja


"A közalapítványt Adony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete és az Adonyi Általános Iskola Nevelőtestülete hozta létre, melynek célja az „AMK iskolájába és óvodájába járó gyermekek nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, az idegen nyelv tanulásának segítése, az iskolai és óvodai szabadidős programok támogatása, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek lebonyolításának előmozdítása, nehéz körülmények között élő diákok segítése.”Alapításakor a kuratóriumba többségében olyan személyeket kért fel a fenntartó, akik hétköznapi munkájuk során állandó kapcsolatban vannak a 0 – 18 éves korosztállyal.

Gyakran anyagi segítséget nyújt az iskolai versenyek, kistérségi szintű versenyek lebonyolításában, az egyéb vidéki versenyeken eredményesen szereplő diákjaink megajándékozásában is szívesen közreműködő partner.

A Gyermeknapi rendezvényeket a közalapítvánnyal együtt szervezik az óvodai és iskolai pedagógusok. Az osztályok év végi tanulmányi kirándulásához, és a ballagó nagycsoportos óvodások kirándulásához minden évben anyagi támogatást nyújt közalapítványunk. Alapítványunk súlyos beteg gyermek családjának is nyújtott már anyagi támogatást az elmúlt években.

A közalapítvány jó lehetőséget kínál az oktatási intézmény és a szponzorok, vállalkozók közötti kapcsolatokhoz.

„A közalapítvány számára célhoz kötött támogatást is lehet adni. A felajánlás tárgya lehet készpénz, jog, tevékenység, közreműködés, dolog átruházása.”

Kuratórium tagjai:

Elnök: Bálinthné Sándor Andrea


Titkár: Pajerné Streer Katalin


Tagok:


Bertáné Endrész Angella

Enyedi Lászlóné

Stanczelné Nagy Piroska

Steinmann Katalin

Szántó Judit
KÖSZÖNET! 

Köszönjük városunk lakosságának adója 1%-os felajánlását!

 

A 2007. évben befolyt összeg: 404.836,-

A 2008. évben befolyt összeg: 510.005,-

A 2009. évben befolyt összeg: 438.726,-

A 2010. évben befolyt összeg: 462.968,-

A 2011. évben befolyt összeg: 396.741,-

A 2012. évben befolyt összeg: 430.625,-

A 2013. évben befolyt öszzeg: 459.690,-

A 2014. évben befolyt összeg: 521.949,-

A 2015. évben befolyt összeg: 716.319,-

A 2016. évben befolyt összeg: 743.486,-

A 2017. évben befolyt összeg: 716.128,-

A 2018. évben befolyt összeg: 821.332,-

A 2019. évben befolyt összeg: 905.273,-

A 2020. évben befolyt összeg: 1.060.251,-

 

                                                             

 

 

                                                          

 

 

                                                                                   

 

 

A weboldalunk működtetése során sütiket használunk és adatokat kezelünk. A "Tovább" gombra kattintással olvashatja el a sütik használatára vonatkozó tájékoztatónkat és az adatkezelési tájékoztatónkat!